Polityka Prywatności – Grohe Polska Sp. z o.o.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, plików cookies oraz innych technologii w serwisie internetowym Domolubni.pl

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grohe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 76152, NIP: 951-00-62-430, REGON: 011206836, wysokość kapitału zakładowego: 580.000,00 zł (dalej: GROHE)

Kontakt do administratora danych osobowych:

– elektronicznie: dataprotection_PL@grohe.com lub biuro@grohe.com;

– telefonicznie: +48 22 543 26 40;

– listownie: Grohe Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.

Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Internetowej.

Serwis – strona internetowa w domenie domolubni.pl.

Reklamodawca – podmiot trzeci dokonujący odpłatnego zakupu powierzchni reklamowej w Serwisie.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

GROHE przetwarza wyłącznie niezbędne dane, które służą realizacji celu ich przetwarzania. W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzamy między innymi Twoje następujące dane osobowe:

– dane identyfikujące: imię, nazwisko;

– dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail;

– inne podane przez Ciebie.

Kiedy zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z:

– podejmowanymi działaniami reklamowymi;

– podejmowaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie formularzy kontaktowych i innych podobnych wirtualnych narzędzi;

–  w przypadku kierowania do ADO korespondencji elektronicznej lub papierowej;

– nawiązywaniem relacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami.

Twoje prawa związane z danymi osobowymi.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania;

– prawo żądania sprostowania danych osobowych;

– prawo dostępu do danych osobowych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w przypadku, kiedy dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

– prawo wycofania zgody;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych w związku z prowadzonymi działaniami reklamowymi serwisu przez czas określony w poszczególnych akcjach promocyjnych w odpowiednich regulaminach i politykach prywatności.

Profilowanie

Profilowanie wykorzystywane jest wyłącznie w celach marketingowych w związku z działaniem naszej strony internetowej (Serwis) dostępnej pod adresem www.domolubni.pl oraz profilach społecznościowych tj. profil Facebook (https://www.facebook.com/domolubni1/) oraz Pinterest (https://pl.pinterest.com/domolubni/).

W celu analitycznym i targetowania reklam tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. ADO nie wykorzystuje żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis, a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies i zbierania danych w sposób automatyczny zostały określone w niniejszym dokumencie w jego dalszej części.

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko w chwili ich dobrowolnego podania na przykład w przypadku wysłania do nas tzw. wiadomości prywatnej za pośrednictwem profili społecznościowych lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane w Serwisie.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

GROHE będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO;

– podmiotom uprawnionym przepisami prawa;

– podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane nie będą przekazywane ani przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo będziesz czekać na naszą odpowiedź i realizację Twoich żądań?

Zawsze dokładamy starań, aby jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi oraz zrealizować Twoje żądanie. Odpowiedzi postaramy się udzielić w ciągu 14 dni, natomiast jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na pracochłonność i ilość składanych zapytań odpowiedź otrzymasz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja Twoich praw jest bezpłatna. Zastrzegamy sobie prawo pobierania opłat za kolejne kopie Twoich danych. Wysokość opłaty zostanie indywidualnie ustalona biorąc pod uwagę poniesione nakłady pracy.

Bezpieczeństwo Twoich danych

ADO oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu przestrzeganie RODO, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Przetwarzamy Twoje dane w związku z RODO i obowiązywaniem wielu aktów prawnych, poniżej niektóre z nich. Gdybyś potrzebował dodatkowych wyjaśnień ze względu na bardzo skomplikowana materię tych aktów – prosimy o kontakt.

– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– Kodeks cywilny

– uzasadniony interes prawny ADO, np. realizacja zawartych umów.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do UODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach Serwisu są objęte prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez GROHE, jak i inne osoby – w tym Użytkowników Serwisu. Przedruk i kopiowanie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Dostęp do wszelkich treści Serwisu oraz zapisanie się na listę subskrybentów powiadomień dostępnych w przeglądarce internetowej są bezpłatne, a ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. GROHE zastrzega sobie prawo do przesyłania powiadomień lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera, jeżeli taka opcja zostanie udostępniona w Serwisie i jeżeli Użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Serwis wykorzystuje pliki cookies

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: stałe („persistent cookie”) oraz sesyjne piki cookie („session cookie”). Stałe pliki cookie są archiwizowane przez przeglądarkę internetową i pozostają w niej przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika, zaś sesyjne pliki cookie są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika. Większość przeglądarek pozwala Użytkownikowi na uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność Serwisu poprzez ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik może usunąć pliki cookies już przechowywane poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki służące do tego celu. Usuwanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na użyteczność Serwisu.

Inne technologie podobne do Cookies (Inne technologie)

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu używane są także inne niż Cookies technologie np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

Serwis stosuje Cookies lub inne podobne technologie w następującym celu:

– by Serwis działał szybciej i były łatwiejszy w użyciu;

– aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne w Serwisie do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika;

– by ułatwić GROHE prezentowanie Użytkownikowi Serwisu reklam dopasowanych do ich zainteresowań;

– do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Używając Cookies w Serwisie nigdy nie jest identyfikowana tożsamość Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Do realizacji celów wskazanych powyżej, GROHE może współpracować z partnerami biznesowymi, np. Reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.

GROHE nie wykorzystuje w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także zestawiane z danymi behawioralnymi, które informują o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, o jego preferencjach w zakresie treści Serwisu, dostarczaniu informacji o tym jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają.

Treści reklamowe

Cookies i Inne technologie pomagają Serwisowi dostarczyć Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom, zwyczajom. W celu analitycznym i targetowania reklamy tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile Użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. GROHE nie wykorzystuje żadnych danych osobowych. W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych Użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (Użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Cookies reklamowe pozwalają także Serwisowi oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań GROHE (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę Serwisu).

Serwis używa Cookies lub Inne technologie podmiotów trzecich. Użytkownik może otrzymywać Cookies pochodzące od firm współpracujących z Serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Criteo, a także od firm realizujących na Stronach Serwisu kampanie reklamowe na zlecenie Reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Oprócz technologii Local storage na Stronach Serwisu mogą być również wykorzystywane Inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.

Serwis korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Postanowienia końcowePrawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W związku ze stałym rozwojem i postępem techniki, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności Serwisu.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  1. zapytania związane z Serwisem: kontakt@domolubni.pl
  2. zapytania związane z danymi osobowymi: dataprotection_PL@grohe.com lub biuro@grohe.com lub +48 22 543 26 40.